Advies en begeleiding.jpg

Advies en begeleiding

Onze stijl van adviseren en begeleiden is onderzoekend, waarderend en oplossingsgericht. Een traject is voor ons geslaagd als alle betrokkenen er plezier aan beleefd hebben en als er daadwerkelijk stappen gezet zijn die een positief verschil maken. Ben je benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Lees dan verderop de drie voorbeelden.

De volgende vragen zijn leidend in onze trajecten:

1. Waar wil je beweging op creëren?

Samen verkennen we waar je graag mee aan de slag zou willen en welk resultaat je hoopt te bereiken. Ook staan we stil bij waarom dit belangrijk voor je is.

2. Wanneer lukt het al?

Vervolgens gaan we op zoek naar concrete voorbeelden van momenten of situaties waar het nu al lukt om dat te laten zien waar je naar op zoek bent. We brengen in kaart waarom het juist daar lukt.

3. Hoe ziet de gewenste situatie eruit?

Op basis hiervan nodigen we je uit een beeld van de gewenste situatie te vormen. Wanneer is het een succes? En, waar kan je dit succes aan aflezen? Waar zien we positief verschil?

4. waar en met wie wil je starten?

Vervolgens stellen we met elkaar vast waar je als eerste de aandacht op gaat richten en met wie je aan het vraagstuk gaat werken. We bedenken welke activiteiten op korte termijn de grootste kans op succes hebben.

5. Wat gaan we uitproberen in de praktijk?

Als laatste maken we concrete afspraken over wie wat gaat doen om de gewenste situatie dichterbij te brengen en hoe we de opbrengsten zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen.

Stedelijk Gymnasium Schiedam

Bouwen aan een nieuw schoolplan

Op het Stedelijk Gymnasium Schiedam leefde de wens om een nieuw schoolplan te maken dat niet alleen helder op papier zou komen, maar vooral samen met het team tot stand gebracht zou worden en de komende jaren richtinggevend voor het onderwijs zou zijn. Gedurende een aantal bijeenkomsten hebben we met het hele team gewerkt aan het nieuwe schoolplan. We legden het team tijdens de start vragen voor als: Op welke activiteiten of ontwikkelingen van de afgelopen tijd kijk je met trots terug? Wat doen jullie als je op jullie op je best zijn? En wat leert dit jullie over waar jullie goed in zijn en plezier aan beleven? Waar zien jullie kans om het onderwijs nog een stap verder te brengen? Vervolgens hebben we met elkaar gezocht naar de rode draad tussen al deze succeservaringen. Hier kwamen vier centrale thema’s uit naar voren: autonomie, differentiatie, leerlingbegeleiding en een breed en diep aanbod. Thema’s die nu al deel uitmaken van het dna van de school zijn, maar waar het team nog meer ambities op heeft. Op ieder thema hebben we zowel de krachten als de ontwikkelkansen in kaart gebracht en deze vertaald in een helder en concreet schoolplan. Komend schooljaar werken vier teams de thema’s verder uit. Iedere docent heeft zich verbonden aan een thema naar keuze. Ook zetten zij meteen concrete stappen in de praktijk rondom de vier thema’s om zo de gewenste toekomst dichterbij te brengen.


NUOVO

Collegiale visitatie met een waarderende aanpak

Veel besturen en samenwerkingsverbanden zien het als hun taak om de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen te bevorderen en te investeren op het delen van kennis en ervaringen tussen scholen. Het instrument ‘collegiale visitatie’ wordt hier regelmatig voor ingezet. Het mooie van een collegiale visitatie ten opzichte van een inspectiebezoek is dat er vaak geen harde eisen of vooraf vastgestelde kaders getoetst hoeven te worden, maar dat het juist een meer onderzoekende en waarderende invulling kan krijgen. Voordeel van een waarderende aanpak is dat de bezochte school zich recht gedaan voelt, zich meer eigenaar voelt van het proces, zicht krijgt op successen en werkzame bestanddelen en energie krijgt om met ontwikkelkansen aan de slag te gaan. De afgelopen jaren hebben we verschillende besturen of samenwerkingsverbanden (waaronder de Nederlandse Dalton Vereniging, Stichting het Zelfstandig Gymnasium en NUOVO) geholpen om een waarderende aanpak te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Het opleiden van de commissieleden om hun rol op krachtige wijze te vervullen vormde daar een belangrijk onderdeel van.


Zuid-West College

Werken aan onderwijsvernieuwing

De Lesplaats is een aparte afdeling van het Zuid-West College en biedt onderwijs op VMBO-T en HAVO-niveau. De Lesplaats wordt gekenmerkt door de kleinschaligheid en intensieve leerlingenbegeleiding, met veel aandacht voor de verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces. Het team van de Lesplaats wilde hun aanpak evalueren en onderzoeken waar aanknopingspunten lagen om het onderwijskundige concept nog verder door te ontwikkelen. Met het team hebben we in een aantal bijeenkomsten het 4-D model (Discover, Dream, Design en Destiny) van Waarderend Onderzoeken doorlopen. Allereerst brachten we in kaart wat de docenten en leerlingen van de Lesplaats krachtige elementen van de huidige situatie vinden. Vervolgens hebben we gekeken welke dromen ieder lid van het team had voor de komende paar jaar. In al die persoonlijke verhalen hebben we naar één kern gezocht, wat resulteerde in een gezamenlijke ambitie waar ieder binnen het team enthousiast van werd. Vervolgens zijn we gaan kijken naar de eerste stappen die concreet gezet konden worden om die ambitie dichterbij te brengen. Deze stappen zijn in de praktijk gebracht en ook weer geëvalueerd. Wat bleek? Zowel de docenten als de leerlingen waren erg enthousiast over de ingezette ontwikkelingen en hadden het gevoel eindelijk weer in gezamenlijkheid te werken aan mooi onderwijs, in plaats van een aanpak buitenaf te ‘moeten’ implementeren.

Ben je benieuwd of onze advies en begeleiding iets voor jou is?

Vul vrijblijvend onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op om te onderzoeken wat we voor je kunnen betekenen. Of stuur direct een mail naar info@takeastep.nl.